Day: August 21, 2022

วิธีแก้ลําไส้แปรปรวน

วิธีแก้ลําไส้แปรปรวน กับโรคที่มีผลกระทบชีวิตของคุณวิธีแก้ลําไส้แปรปรวน กับโรคที่มีผลกระทบชีวิตของคุณ

วิธีแก้ลําไส้แปรปรวน โรคลําไส้แปรปรวนหรือ ibs เกิดจากความผิดปกติของการทำงานของลำไส้ส่วนปลายได้แก่ปลายลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กที่มีการบีบตัวมากเกินไปทำให้เกิดอาการปวดท้องแน่นท้องไม่สบายท้องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายท้องผูกหรือท้องเสียทำให้ผู้ที่มีอาการเกิดความรำคาญจากการใช้ชีวิตในประจำวัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นการทรมานร่างกายของผู้ป่วยโรคนี้เป็นอย่างมาก และถ้าเกิดปล่อยเอาไว้เรื้อรัง อาจจะมีผลกระทบให้กลายเป็น โรคร้ายของมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วย  วิธีที่จะช่วย วิธีแก้ลําไส้แปรปรวน อาการเบื้องต้น  สำหรับใครหลายคนที่มีอาการปวดท้องแน่นท้องอย่างต่อเนื่องถ้าอยากจะทราบว่าตนเองมีอาการของโรควิธีแก้ลําไส้แปรปรวน  หรือไม่ มีวิวิธีการสังเกตอาการดังต่อไปนี้  มีอาการปวดท้องน้อยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วง 3 เดือนแรก มีอาการท้องผูกท้องเสีย  แน่นท้องท้องอืด  ปวดเกร็งบริเวณท้องน้อยหรือใต้สะดือลงไป  มีลมและแก๊สในท้องเป็นจำนวนมาก  เมื่อขับถ่ายแล้วอาการปวดจะหายในทันที  และในส่วนของปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้เพียงสาเหตุภาวะลำไส้แปรปรวนอย่างแน่ชัดแต่พบว่ามีปัจจัยร่วมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดได้แก่  การปรับตัวของลำไส้ผิดปกติ  ระบบของทางเดินอาหารที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่า ปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ การใช้ยาบางชนิด